Nástroje pro usnadnění přístupu

 • cs
 • de
 • el
 • en
 • pl
  • Projekt je plně v souladu s prioritou inkluze, neboť jeho cílem je podpořit sociální začlenění a aktivní účast žen, které byly označeny za cílové skupiny v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Nejsilnějším nástrojem sociálního začleňování ve společnosti a komunitě je jazyk. Lepší pochopení toho, jak se učíme a jak prostřednictvím jazyka vytváříme své emoce, je při učení se druhému jazyku velmi důležité.

   Technologické nástroje používané v projektu XRwomen (např. Oculus) nabízejí možnost simulovat komunikační situace a zvládat emoce prostřednictvím jazyka. Cílem využití technologických nástrojů XR je nabídnout zážitky ze zcela virtuálního světa (VR), zážitky blízké realitě (AR) a smíšené zážitky VR a reality (MR). Tyto nástroje umožňují ponořit uživatele do konkrétního komunikačního kontextu, v němž je mu nabídnuta možnost komunikovat, opravovat chyby a učit se prostřednictvím celého zážitku.

  • Tři specifické cíle přímo souvisejí s prioritami projektu a přispívají k oblastem začleňování, podpory rovnosti a nediskriminace, prevence rasismu a diskriminace, přijímání a integrace uprchlíků a migrantů.

   Specifické cíle projektu jsou následující:

   • Podpora jazykového vzdělávání pro komunikaci prostřednictvím nástrojů XR pro inkluzi, občanskou angažovanost a participaci a podpora vzdělavatelů dospělých/učitelů jazyků při zlepšování jejich výukových postupů.
   • Vytvořit možnosti zvyšování kvalifikace a zlepšit dostupnost vzdělávání pro uprchlice a ženy s omezenými příležitostmi.
   • Posílit postavení uprchlic a žen s omezenými příležitostmi prostřednictvím vzdělávání a využívání inovativních technologických nástrojů.
  • Pracovní balíček 1 – Řízení projektu: Pracovní balíček 1 bude zahrnovat celkové řízení a koordinaci projektu včetně finančního řízení.

   Pracovní balíček 2 – Soubor nástrojů pro integraci XR do jazykového vzdělávání: Tento pracovní balíček se bude vztahovat k prvnímu obecnému cíli, kterým je podpora jazykového vzdělávání za účelem posílení postavení uprchlíků a žen s omezenými příležitostmi prostřednictvím nástrojů, aplikací a metodik XR.

   Pracovní balíček 3 – Školící materiály a online vzdělávací prostředí: Cílem tohoto pracovního balíčku je navrhnout a vyvinout inovativní kvalitní pedagogické materiály a zdroje prostřednictvím modulů na podporu jazykového vzdělávání v konkrétních komunikačních situacích.

   Pracovní balíček 4 – Šíření informací a udržitelnost: Tento pracovní balíček se týká vývoje konkrétních výsledků a činností, jejichž cílem je sdílení výstupů projektu za účelem zvýšení účasti a trvalého využívání.

  • V každé partnerské zemi bude proveden podrobný výzkum od stolu, jehož cílem bude společně navrhnout metodiku XRWomen. Výzkum od stolu bude klást důraz na aktuální stav v každé zemi, pokud jde o využití XR v jazykovém vzdělávání, používané výukové metody a přístupy. Dále budou provedeny techniky terénního výzkumu. 

   Během projektu bude také dokončena sbírka osvědčených postupů, nástrojů a aplikací XR z partnerských zemí, které se budou zaměřovat na efektivní využití XR v reálném prostředí jazykového vzdělávání.

   Dále budou vypracovány plány výuky a bude poskytnut seznam nástrojů a aplikací XR. Seznam bude obsahovat důležité informace o každém nástroji/aplikaci, jak by je mohli uživatelé začlenit do své výuky.

   Dále bude vytvořen soubor nástrojů, který bude obsahovat následující části: 1) Metodika a rámec XR, 2) Výsledky výzkumu od stolu a terénního výzkumu v každé partnerské zemi, 3) Osvědčené postupy, 4) Plány výuky, 5) Nástroje a aplikace XR, 6) Konkrétní pokyny pro učitele jazyků/výzkumníky/školitele, 7) Závěry a doporučení.